Arvydo Gudausko vairavimo mokykla jus kviečia:

  • Visus norinčius išmokti vairuoti automobilį į „B“ kategorijos teorijos ir praktikos kursus.
  • Teorijos, bei praktinio vairavimo pamokos vyksta jums patogiu laiku.
  • Detalius kursų grafikus rasite mūsų internetinio puslapio „paslaugos“ skiltyje.

Vairavimo  mokykla jums siūlo:

  • Naujausios mokymo priemones – vaizdinę medžiagą, mokomuosius stendus, vaizdo įrašus, kompiuterius su nuolat atnaujinama kompiuterine programa.

Vairavimo mokymas vyksta:

  • Mokymo aikštelėje įrengtoje pagal visus reikalavimus.

Jus mokys ilgametę patirtį turintis vairuotojas – instruktorius.

Darbo laikas:

Pirmadienį – penktadienį nuo 10 iki 17 val.
Teorijos mokymas vyksta antradienį – ketvirtadienį 17 val.

920827_1245772702102913_6297388773615840609_o

B KATEGORIJOS KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ VAIRUOTOJŲ MOKYMO ORGANIZAVIMO TVARKA                 (Plungės g. 18-1, Rietavas)

MOKYMO VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

1. Mokinys turi teisę 

1.1 Naudotis mokyklos kompiuterine programa nemokamai.                                                                      

1.2 Mokytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje, higienos reikalavimus atitinkančius mokymosi krūvį ir darbo vietą, aplinkoje.                                                                                       

 1.3 Gauti nešališką mokymosi pasiekimų įvertinimą bei informaciją apie savo pasiekimus mokymosi procese ir kitą su mokymosi susijusią informaciją.                                                                                      

1.4 Įstatymų numatyta tvarka ginti savo teises.                                                                                                                  

1.5 Mokinys, nutraukęs mokymąsį, teisės aktų ar sutarčių nustatyta tvarka gali jas atnaujinti toje pačioje mokykloje ar kitoje mokymo įstaigoje.

2. Mokinys privalo

2.1 Laikytis nuostatų, vidaus tvarkos taisyklių ir mokymą vykdančios įmonės darbo tvarkos.                       

2.2 Gerbti mokytojus ir bendramokslius.                                                                                                   

2.3 Laikytis asmens higienos normų.                                                                                                             

2.4 Atvykti į mokyklą su tvarkinga apranga, patogia avalyne praktinio vairavimo mokymui.                         

2.5 Nevėluoti į pamokas ir netrukdyti pamokos vedimui.                                                                  

 2.6 Praleidęs pamokas dėl kokių nors priežasčių, mokinys privalo pranešti iš anksto, o vairavimo instruktorių įspėti iš vakaro, tai nepadarius vairavimo pamoka prarandama.                                                   

2.7 Atsakyti už mokyklai padarytą materialinę žalą įstatymų numatyta tvarka, atlyginti nuostolius.                

2.8 Saugoti mokyklinę kompiuterinę įrangą.                                                                                               

2.9 Netriukšmauti, nešiukšlinti, netrukdyti dirbti pamokoje.                                                                               

2.10 Mokiniai už priešgaisrinių reikalavimų pažeidimus gali būti nubausti teisės aktų nustatyta tvarka.

3. Mokinys atsako

3.1 Už mokyklos nuostatų ir mokinių vidaus tvarkos taisyklių laikymąsį.                                                            

3.2 Už sugadintą mokyklos turtą, inventorių (baldus, sienas, stiklus, knygas ir pan.).                                   

3.3 Už priešgaisrinių reikalavimų pažeidimus gali būti nubausti teisės aktų nustatyta tvarka.      

3.4 Už šiurkščius ir sistemingus mokyklos ar įmonės, kurioje atlieka mokymą, vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus, jei mokinio elgesys kelia grėsmę mokyklos narių saugumui, šalinimas iš mokyklos.

4. Mokymo organizavimo tvarka

4.1 Mokykloje dirbama vadovaujantis Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos programomis ir standartais.

4.2 Mokymo žurnalas turi būti užpildytas tą pačią dieną kada vyksta pamoka.

4.3 Vairuotojų mokytojas ir vairavimo instruktorius privalo:

– pamokoje turėti pamokos planą;

– atsakyti už mokymo ir egzaminų rezultatus;

– organizuoti mokinams,norintiems papildomų teorijos ir vairavimo pamokų ;.

-organizuoti tvarką besimokantiems eksternu;

– užtikrinti mokymo kokybę, mokinių saugumą;

– tobulinti savo kvalifikaciją;

– laikytis darbo laiko trukmės grafiko;

– nešališkai vertinti mokinių mokymosį pasiekimus.

4.4 Įmonė išlaikoma iš lėšų gautų už B kategorijos vairuotojų kursų organizavimą ir pravedimą.

DSC_0043

5. Mokinių priėmimo ir pašalinimo iš mokyklos, grupių komplektavimo tvarka :

5.1 Mokytis kursų klausytojai priimami iš visos šalies teritorijos, sudarant mokymo sutartį. Jie pateikia šiuos dokumentus:                        

• Vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (Forma Nr.083-1/a);

• Pasą arba asmens tapatybės kortelę.

5.2. Mokykla su mokiniais sudaro trišalę mokymo sutartį (mokykla – mokinys – tėvai (jei mokinys yra nepilnametis)).

5.3 Asmuo, priimtas į mokyklą, bet per 10 dienų nuo mokymosi pradžios be pateisinamos priežasties nepradėjęs lankyti pamokų, vadovo įsakymu išbraukiamas iš sarašų.

5.4 Teorijos ir praktinio vairavimo mokymas vykdomas remiantis Vairuotojų pirminio mokymo tvarkos aprašu, patvirtintu LR Susisiekimo ministo įsakymu ir kitais ministerijos patvirtintais naujausiais teisės aktais.                      

  5.5 Teorijos privalomas kursas apima – 40 akademinių valandų. Vairavimo privalomas kursas – 30 akademinių valandų.                                          

5.6 Jei mokinys pageidaus mokytis daugiau valandų negu nustatyta, galima sudaryti sutarties papildymą.

5.7 Mokiniui pageidaujant sutartis nutraukiama, pinigai grąžinami, atskaičius pinigų sumą už pravestas pamokas, išduodant pažymą apie išklausyto mokymo kurso dalį.                                                       

5.8 Mokymo trukmė: teorijos kursas – 1-1,5 mėnesio, vairavimo pamokos – pagal individualų, suderintą su vairavimo mokykla, grafiką. 

 5.9 Surinkus grupę ir užregistravus VĮ “Regitra” pradedama rinkti sekanti (skelbimas – mokyklos skelbimų lentoje ir mokyklos internetinėje svetainėje www.arvydogudauskomokykla.lt, teikiama informacija telefonais: 8-612 14454, 8-448 48141.

Arvydo Gudausko IĮ

Tel.:8612 14454       844848141

Atsakingas už vairuotojų mokymą:                                           Arvydas Gudauskas
Taisykles word formatu

11062922_1245769648769885_3490169957928272778_o